Úvod

                        
IMG 2086uvod 1
 

Jsme úplnou základní školou zřizovanou podle § 16 odst. 9 školského zákona, tj. určenou pro žáky s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem. Škola má ředitelství v Mikulově, Školní 1, kde jsou všechny ročníky ZŠ praktické i ZŠ speciální. Máme jedno odloučené pracoviště ZŠ speciální na ulici Růžová 1/3, které je v prostorách dětského denního stacionáře.

Škola poskytuje úplné služby v oblasti vzdělávání dětí a žáků viz §16 odst.9 ŠZ . Nabídka služeb je podporována výborným materiálně-technickým zázemím v budově školy s tělocvičnou a hřištěm s umělým povrchem, kvalitně vybavenými odbornými učebnami (dílny, cvičná kuchyň, výtvarná, hudební, interaktivní a počítačová učebna).

Pro žáky organizujeme celou řadu především sportovních akcí jak na úrovni školy, tak i v rámci výborné spolupráce mezi školami našeho typu okresu Břeclav a Jihomoravského kraje. Realizujeme každoročně řadu školních „projektů“, které sdružujeme pod názvem „Mozaika školních akcí“. V rámci výuky poskytujeme žákům canisterapii, trampoterapii, terapii na trojkolkách, měsíčních vozidlech a rehabilitační TV místnost s běžícím pásem, rotopedem, relaxačními balóny aj.

Rozvoj komunikačních dovedností je podporován komunikátory , předměty speciálně pedagogické péče např. řečovou výchovou, náhradními komunikačními systémy, strukturovanou výukou atd.

 
tel.: +420 519 510 134
mob.: +420 724 216 675