Historie

Ve školním roce 1953/54 se v Mikulově zřídila Zvláštní škola, která měla poskytovat žákům z Mikulova a blízkého okolí potřebnou péči. Po této péči se ozývaly stále mocnější hlasy z řad učitelů i občanů.

Již v samém začátku škola překonávala mnoho překážek. Stěhování několika rozbitých lavic z Dyjákovic prováděla sama ředitelka p.Vlastimila Nesnídalová, která spolu se svým manželem přešla do Mikulova. Bylo zapsáno 17 žáků.

V roce 1955 se škola přemístila na Husovu ul. čp.32, do budovy, která patřila Židovské obci.Ta na její údržbu věnovala jen malou finanční částku. Opravy dvou učeben a umývárny byly prováděny svépomocí.

Pracovníci školy se věnovali vedle pedagogické práce i výchově. Byl zřízen technický a logopedický kroužek, kroužek dovedných rukou… Žákům byla poskytována veškerá lékařská péče. Společně navštěvovali filmová představení a společně s učiteli slavili všechna výročí, která jim nabízel kalendář.
Dětí přibývalo a v letech 1959 až 1960 byl nový školní rok zahájen v budově na Marxově ulici čp.2. Žáci dostávali zdarma učební pomůcky a v tomto roce vystupuje do popředí výchova žáků rómského původu. V tomto roce také přestal být Mikulov okresním městem.

  • V roce 1960/61 navštěvovali školu již žáci ze 13 okolních obcí.
  • V roce 1971 se škola opět stěhovala, tentokrát do budovy na Koněvově ulici č.15.
  • 1.května 1979 byl otevřen internát ZvŠ, který byl po 10 letech oddělen od školy. Z internátu se stal dětský domov, který zde svému účelu slouží dodnes.
  • V roce 1990 byla do funkce ředitelky školy jmenována Mgr. Eva Divoká
  • V roce 1992 byla zřízena Pomocná třída se 4 žáky.V tomto roce proběhla i plynofikace a výměna podlahy v tělocvičně.
  • 1.9.2000 získala škola právní subjektivitu a byla sloučena se ZvŠ Brod nad Dyjí. Na škole začala pracovat rómská asistentka.
  • Od 1.10.2001 je zřizovatelem školy Krajský úřad Jihomoravského kraje. Během tohoto roku byla naše škola zahrnuta do ISPROFINOVÉHO financování MF ČR a bylo rozhodnuto o „Rekonstrukci a přístavbě ZvŠ a PŠ k ZŠ Pavlovská“.
  • 2.9.2002 byla stavba zahájena a 1.9.2003 byla slavnostně otevřena nová budova Zvláštní a Pomocné školy v Mikulově.
  • V roce 2020 byla do funkce ředitelky školy jmenována Mgr. Hana Országová
  • Ve školním roce 2022/23 byl slovnostně zahájen provoz relaxačně- terapeutické místnosti SNOEZELEN