O nás 

Úplnost a velikost školy, vybavení školy
Jsme příspěvkovou organizací zřizovanou Jihomoravským krajem. Poskytujeme základní vzdělávání žákům se zdravotním postižením, zejména s mentálním postižením, se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami a autismem.

Co nabízíme

 • Získání základního vzdělání
 • Získání základů vzdělání pro žáky ZŠ speciální
 • Speciálně pedagogickou péči uplatňovanou kvalifikovanými pedagogy
 • Individuální a individualizovaný přístup k dětem
 • Služby školního poradenského pracoviště : výchovného poradce a šk. metodika prevence
 • Logopedickou péči
 • Výuku PC dovedností včetně práce s internetem
 • Relaxačně-terapeutickou místnost SNOEZELEN
 • Kvalitní předprofesní přípravu ve školních dílnách, cvičné kuchyni, na školním pozemku
 • Permanentní rozvíjení komunikačních a sociálních dovedností
 • Kulturní a sportovní aktivity
 • Kvalitní materiálně technické zázemí pro výuku
 • Jsme zapojeni do projektu "Ovoce do škol" a "Školní mléko"
 • Jsme zapojeni do projektu MŠMT OP VVV Šablony II

Škola sdružuje:

 • základní školu praktickou s kapacitou 85 žáků
 • základní školu speciální s kapacitou 43 žáků
 • školní družinu s kapacitou 25 žáků
 • školní klub s kapacitou 25 žáků


Jsme úplná škola s 1. – 9. ročníkem v základní škole praktické a s 1. – 10. ročníkem v základní škole speciální.

Škola má dvě pracoviště. Hlavní budova s ředitelstvím je na ulici Školní 1 v Mikulově, kde se vyučuje v ZŠ praktické, v ZŠ speciální včetně dle rehabilitačního programu ZŠ speciální.

Na detašovaném pracovišti v Denním stacionáři v Mikulově vzděláváme děti s kombinovaným postižením včetně autistů.

Vybavení školy:

Mikulov
Hlavní budova v Mikulově na ulici Školní je novostavba, která byla otevřena v září v roce 2003. Škola má bezbariérový přístup, výtah, 6 kmenových učeben, odborné pracovny – hudební učebna, ŠD, PC učebna, dílny, cvičná kuchyň, video produkce, žákovská knihovna, tělocvična, sportovní hřiště s umělým povrchem, školní pozemek, ve spolupráci se ZŠ Pavlovská na společné školní zahradě, mohou děti využívat zahradní domek, trampolínu, malou horolezeckou stěnu a jiné hrací prvky.

Učitelé disponují odbornými kabinety, sborovnou s PC, internetem , barevnou laserovou tiskárnou, kopírkou, tablety a notebooky. Rovněž provozní zaměstnanci mají zajištěny vhodné pracovní prostory a podmínky. Budova školy je bezbariérová, disponuje kvalitním hygienickým zázemím jak pro děti tak pro dospělé. S ohledem na postižení dětí má škola mnoho učebních pomůcek včetně rehabilitačních (běžící pás, ortoped, trojkolky, koloběžky, měsíční vozidlo a trampolínu). Třídy v ZŠS a na I.stupni ZŠP, díky projektu EU peníze školám, získaly dotykové PC. Třídy na II.stupni pak možnost využívat interaktivní techniku pomocí notebooků a dataprojektorů.

Stacionář
Budova stacionáře je pronájmu občanského sdružení Biliculum. Pro naši práci jsou vybaveny tři kmenové třídy naším nábytkem. Je zde také dostatek učebních , speciálních a rehabilitačních pomůcek včetně speciálních PC s dotykovým monitorem.

Pedagogický sbor:
Pedagogický sbor je měněn v závislosti na počtu žáků na začátku každého školního roku.

Charakteristika žáků:
Škola je spádovou školou pro mikroregion Mikulovsko, poskytuje vzdělání žákům z 11 obcí. Ve škole se vzdělávají žáci se zdravotním postižením. – mentálním, více vad a autismus.

Spolupráce školy s rodiči a jinými subjekty:
Spolupráce s rodiči žáků se neustále rozvíjí. Rodiče jsou o průběhu vzdělávání informováni průběžně, mimo jiné na třídních schůzkách nebo v době pevně stanovených konzultačních hodin. Rodiče mohou školu navštívit kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím, také se mohou zúčastnit výuky. Rodiče se rádi zúčastňují společných mozaikových akcí s prvky projektového vyučování.
O činnosti školy jsou rodiče informováni prostřednictvím učitelů, vedení školy, školních informačních nástěnek a na webových stránkách školy. Od října 2005 byla založena Rada školy.
Škola spolupracuje po odborně speciálně pedagogické stránce se všemi SPC v Brně, ve Vyškově, v Blansku a PPP Jihomoravského kraje. Úzce spolupracujeme s DDM a Městskou knihovnou v Mikulově, s MěÚ, s OSPOD, Mediační a probační službou v Břeclavi, PČR, Městskou policií a ostatními ZŠ v Mikulově.