Školní družina

Vnitřní řád školní družiny
 
 1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků a jejich zákonných zástupců ve škole

  1. Žáci (účastníci školní družiny) ŠD mají právo:
   1. na účast na výchovných, vzdělávacích, zájmových, popř. tematických akcích zajišťovaných školní družinou
   2. na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek.
   3. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jejich výchovy a vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje. Žák má právo sdělit svůj názor vychovatelce ŠD nebo ředitelce školy. Žák musí svůj názor vyjádřit přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti.
   4. na odpočinek, na hru a oddechové činnosti odpovídající jejich věku, jakož i na svobodnou účast v řízených zájmových činnostech. Odpoledne mají žáci trávit v klidné, pohodové a přátelské atmosféře.
   5. na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na život a práci ve zdravém životním prostředí.
   6. na ochranu před jakoukoli formou diskriminace, nepřátelství a násilí, proti zásahům do soukromého života a poškozování pověsti a cti.
   7. být seznámeni se všemi směrnicemi se vztahem k jejich pobytu a činnosti ve školní družině.

  2. Žáci jsou povinni:
   1. dodržovat vnitřní řád školní družiny, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni.
   2. plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a vnitřním řádem školní družiny, dbát pokynů provozních pracovníků, chovat se tak, aby neohrozili zdraví svoje ani jiných osob.
   3. své chování a jednání ve školní družině usměrňovat tak, aby nesnižovali důstojnost svou, svých spolužáků, zaměstnanců školy a lidí, se kterými přijdou do styku.
   4. zjistí-li ztrátu či poškození osobní věci, tuto skutečnost neprodleně ohlásit vychovatelce školní družiny - v ten den, kdy ke ztrátě či poškození došlo.
   5. chodit do školní družiny podle zápisového lístku a účastnit se činností organizovaných školní družinou.
   6. zacházet s vybavením školní družiny šetrně, udržovat své místo i ostatní prostory v čistotě a pořádku, chránit majetek před poškozením.
   7. přezouvat se a přezůvky udržovat ve stavu, který neohrožuje jejich zdraví.
   8. chovat se tak, aby neohrožoval spolužáky ani vyučujícího. Při závažném či opakovaném porušování vnitřního řádu školní družiny může být rozhodnutím ředitelky školy žák ze ŠD vyloučen.

  3. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků:
   1. Zákonný zástupce žáka má právo být informován vychovatelkou o činnosti žáka a jeho chování v době pobytu v ŠD v rámci třídních schůzek a konzultací, případně po domluvě s vychovatelkou.
   2. Má právo kdykoliv odhlásit své dítě z ŠD, i v průběhu školního roku
   3. Zákonný zástupce má povinnost oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst.2 a 3 Školského zákona a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a žáka, a změny v těchto údajích.
   4. Na vyzvání ředitelky školy nebo školského zařízení se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání a chování dítěte nebo žáka.
   5. Nahlásit změny kontaktních telefonních čísel pro případ nemoci žáka či jiného nutného zkontaktování a na přihlášce upozornit na zdravotní omezení žáka.
   6. Na zápisním lístku stanovit dobu pobytu žáka ve školní družině. Odchod žáka ze ŠD v jinou dobu, než je uvedena na zápisním lístku, je možný pouze po předložení písemné žádosti rodičů s datem, hodinou odchodu, informací, zda jde žák sám nebo v doprovodu a podpisem rodičů. Telefonická nebo ústní dohoda o změně není možná.

 2. Pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole
  1. O přijetí dítěte do školní družiny rozhoduje ředitelka školy.
  2. Pro vychovatelku je závazný odchod žáka uvedený v zápisním lístku. Změny je nutné vždy včas písemně oznámit
  3. Veškeré připomínky k práci školní družiny vyřizuje ředitelka školy.
  4. S tímto vnitřním řádem ŠD jsou rodiče i žáci seznámeni na začátku docházky do ŠD a rodiče svým podpisem souhlasí s jeho dodržováním.
  5. Žák zdraví všechny dospělé osoby v budově hlasitě a zřetelně "dobrý den", dospělým vyká. 6. Žák má právo obrátit se na pracovníka školy s problémem který jej trápí, na konzultace ohledně učiva. Své mínění a názory vyjadřuje vždy slušným způsobem.
  6. Žáci respektují pokyny všech vyučujících, vychovatelek ŠD a ostatních zaměstnanců školy. Ke všem dospělým osobám se chovají s respektem a úctou.


 3. Provoz a vnitřní režim školní družiny

  1. Přihlašování, odhlašování žáka
   1. Žáka do školní družiny přihlašuje zákonný zástupce předáním řádně vyplněného zápisového lístku s uvedením rozsahu docházky a způsobu odchodu žáka z družiny - přihlášky eviduje vedoucí vychovatelka.
   2. O přijetí žáka k činnosti školní družiny rozhoduje ředitelka školy na základě vyplněných náležitostí v písemné přihlášce a kritérií pro přijetí (zaměstnanost obou rodičů, upřednostnění dětí z neúplných rodin, celotýdenní docházka v plném režimu).
   3. Činnost školní družiny je určena přednostně pro žáky prvního stupně ZŠ praktické a žáky ZŠ speciální, k pravidelné docházce však mohou být přijati i žáci druhého stupně, pokud oddělení nedosáhlo limitujícího počtu žáků.
   4. Činností družiny se mohou zúčastňovat i žáci nezařazeni do družiny, pokud se v nich neúčastní plný počet zařazených žáků stanovený pro oddělení - např. dočasné umístění žáků z vyšších tříd pokud to vyžaduje organizace výuky (dělené vyučovací hodiny, přerušení výuky, apod.).
   5. Odhlášení žáka z docházky do činností školní družiny (dále jen ŠD) oznámí rodiče písemnou formou vedoucí vychovatelce ŠD.
   6. O vyloučení z docházky do ŠD rozhodne ředitelka školy na základě návrhu vedoucí vychovatelky ŠD a po projednání v pedagogické radě. Rozhodnutí o vyloučení ze ŠD sdělí ředitel školy rodičům žáka písemně s patřičným zdůvodněním.

  2. Provoz školní družiny
   1. Provozní doba ŠD: Školní družina je otevřena v pondělí až pátek odpoledne od 13,00 hod. do 14,00 hod., a to v učebně ŠD ve II. patře budovy.
   2. Výchovně vzdělávací práce a další činnosti ve školní družině probíhají podle rozvrhu činností a režimu, který schvaluje ředitel školy.
   3. Vyučovací jednotka ve výchovně vzdělávací práci ŠD je 60 minut.
   4. K činnosti ŠD je možné po dohodě s vedením školy využívat cvičebnu, školní hřiště i uvolněné odborné učebny.
   5. Naplňování oddělení: oddělení školní družiny se naplňuje nejvýše do počtu 14 účastníků, nejvyšší počet účastníků na 1 pedagogického pracovníka je 10 žáků aktuálně přítomných - limit pro počet je dán velikostí učebny a mírou bezpečnosti žáka v provozu oddělení.
   6. Pitný režim je zajišťován individuálně a pod dohledem vychovatelek ŠD.

  3. Vnitřní režim školní družiny
   1. Žáci vstupují do provozu ŠD od 13,00 – 14,00 hod..
   2. Žák vstupuje do činností ŠD v nahlášeném režimu, který je uveden zákonným zástupcem na zápisovém lístku. Bez písemné omluvy od rodičů je účast v zaměstnáních ŠD povinná.
   3. Nepřítomnost žáka v ŠD je omluvena nepřítomností žáka ve škole (postup dle školního řádu), pokud je žák vyzvednut rodiči z vyučování, ohlásí vychovatelce tuto skutečnost třídní (předávající) učitel. Omluva je písemná nebo telefonická.
   4. Uvolnění z denní činnosti ŠD je jen na základě písemného sdělení zákonného zástupce.
   5. Do provozu ŠD jsou žáci přihlášeni k činnosti ve ŠD předáváni vychovatelce školní družiny přímo vyučujícím po ukončení řádné výuky či jiné činnosti organizované školou.
   6. S ohledem na dojíždění žáků jsou odchody ze ŠD stanoveny následovně:
    - žáci samostatně na základě písemného souhlasu rodičů nebo v jejich doprovodu dle zápisního lístku
   7. Při nevyzvednutí žáka zákonným zástupcem z činnosti ŠD do konce stanovené provozní doby ŠD má vychovatelka přístup k telefonu. Dle telefonické domluvy s rodiči vyčká s žákem až do příchodu rodičů či daného zástupce. Není-li nikdo ze zákonných zástupců či uvedených kontaktních osob k zastižení, sdělí situaci ředitelce školy, event. policii.
    Telefonní číslo vychovatelky a ředitelky školy : ŠD – 519 510 134 , ŘŠ – 519 512 754
    Mobil kancelář: 724 216 675

  4. Pravidla chování žáků při činnostech ŠD
   1. Žáci se řídí pokyny vychovatelky ŠD, pravidly vnitřního řádu ŠD a školního řádu.
   2. Bez vědomí vychovatelky žák neopouští oddělení ŠD.
   3. Doba pobytu ve školní družině se řídí údaji na zápisovém lístku.
   4. Osobní věci má každý žák označeny. Případnou ztrátu či záměnu hlásí žák nebo zákonný zástupce ihned pí. vychovatelce.
   5. K hrám, hračkám, knihám atd. se žáci chovají ohleduplně a šetrně. Úmyslné poškození nebo zničení herního zázemí či vybavení nahradí, event. opraví zákonní zástupci (ZZ).
   6. Do hodnocení a klasifikace chování žáka se započítávají i projevy chování v činnostech ŠD - platí i zde ustanovení vyhlášky o základní škole.
   7. Pokud žák soustavně narušuje činnosti ŠD, opakovaně porušuje vnitřní řád ŠD a školní řád, může být na základě rozhodnutí ředitelky školy z docházky do ŠD vyloučen.


 4. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
  1. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech zajišťuje vychovatelka ve svém oddělení metodicky správným a plánovitým výběrem činností v jednotlivých zaměstnáních.
  2. Veškeré zjištěné nedostatky vychovatelky okamžitě nahlásí vedení školy.
  3. Při úrazu žáka zváží vychovatelka situaci - ošetří sama, zavolá ZZ, event. lékařskou pomoc.
  4. Žák je povinen okamžitě hlásit vychovatelce každé zranění při činnostech.
  5. Během provozu ŠD nevstupují z hygienických a bezpečnostních důvodů zákonní zástupci či jimi pověřené osoby do výchovných prostor školy a oddělení ŠD. Individuální pohovory mohou probíhat na základě osobní domluvy nebo v rámci třídních schůzek a konzultací. Pedagogičtí zaměstnanci ŠD i žáci ŠD se dále řídí ve svém chování, povinnostech a právech ustanoveními školního řádu.

 5. Podmínky zacházení s majetkem školského zařízení ze strany dětí, žáků a studentů vždy s ohledem na individuální možnosti a schopnosti
  1. Žáci jsou povinni zacházet s vybavením ŠD šetrně
  2. Žák je povinen udržovat v pořádku a nepoškozené všechny věci, které patří k zařízení školy a třídy a dále ty, které mu byly svěřeny do osobního užívání.
  3. Každé poškození nebo závady v učebně ŠD hlásí žák vychovatelce.
  4. Svévolné, prokázané poškození vybavení zařízení ŠD uhradí po dohodě s vedením školy ZZ žáka.
  5. Žáci nemanipulují s audiovizuálními pomůckami a žaluziemi v učebně.
  6. Poškození nebo ztráta osobních věci se ihned hlásí paní vychovatelce.
  7. Žák je povinen udržovat pořádek v prostorách sociálního zařízení a nepoškozovat jejich vybavení.
  8. Žáci nesmí bez souhlasu zaměstnanců školy vstupovat do prostor pro ně neurčených (do šatny učitelů, sborovny a ředitelny, kabinetů).

 6. Dokumentace

Dokumentace vedená v oddělení školní družiny:
Zápisový lístky pro žáky, kteří jsou přihlášeni k pravidelné docházce.
Přehled výchovně vzdělávací práce – třídní kniha ŠD.
Docházkový sešit – evidence žáků nepravidelně navštěvujících oddělení ŠD