Školní klub

 Vnitřní řád školního klubu
 
 1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků a jejich zákonných zástupců ve škol

  1. Žáci (účastníci školního klubu) ŠK mají právo:
   1. na účast na výchovných, vzdělávacích, zájmových, popř. tematických akcích zajišťovaných školním klubem
   2. na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek.
   3. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jejich výchovy a vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje. Žák má právo sdělit svůj názor vedoucímu nebo ředitelce školy. Žák musí svůj názor vyjádřit přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti.
   4. na odpočinek, na hru a oddechové činnosti odpovídající jejich věku, jakož i na svobodnou účast v řízených zájmových činnostech. Odpoledne mají žáci trávit v klidné, pohodové a přátelské atmosféře.
   5. na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na život a práci ve zdravém životním prostředí.
   6. na ochranu před jakoukoli formou diskriminace, nepřátelství a násilí, proti zásahům do soukromého života a poškozování pověsti a cti.
   7. být seznámeni se všemi směrnicemi se vztahem k jejich pobytu a činnosti ve školním klubu.

  2. Žáci jsou povinni:
   1. dodržovat vnitřní řád školní klubu, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni.
   2. plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a vnitřním řádem školního klubu, dbát pokynů provozních pracovníků, chovat se tak, aby neohrozili zdraví svoje ani jiných osob.
   3. své chování a jednání ve školním klubu usměrňovat tak, aby nesnižovali důstojnost svou, svých spolužáků, zaměstnanců školy a lidí, se kterými přijdou do styku.
   4. zjistí-li ztrátu či poškození osobní věci, tuto skutečnost neprodleně ohlásit vedoucímu školního klubu - v ten den, kdy ke ztrátě či poškození došlo.
   5. chodit do školního klubu podle přihlášky a účastnit se činností organizovaných školním klubem.
   6. zacházet s vybavením prostor šetrně, udržovat své místo i ostatní prostory v čistotě a pořádku, chránit majetek před poškozením.
   7. chovat se tak, aby neohrožoval spolužáky ani vyučujícího. Při závažném či opakovaném porušování vnitřního řádu školní družiny může být rozhodnutím ředitelky školy žák ze ŠK vyloučen.

  3. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků:
   1. zákonný zástupce žáka má právo přihlásit své dítě podle nabídky do školního klubu
   2. být informován vedoucím o činnosti žáka a jeho chování v době pobytu ve ŠK v rámci třídních schůzek a konzultací, případně po domluvě s vedoucím.
   3. má právo kdykoliv odhlásit své dítě z ŠK, i v průběhu školního roku
   4. zákonný zástupce má povinnost oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst.2 a 3 Školského zákona a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a žáka, a změny v těchto údajích.
   5. nahlásit změny kontaktních telefonních čísel pro případ nemoci žáka či jiného nutného zkontaktování a na přihlášce upozornit na zdravotní omezení žáka.
   6. předem omlouvá nepřítomnost svého dítěte

 2. Pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole
  1. O přijetí dítěte do školního klubu rozhoduje ředitelka školy.
  2. Veškeré připomínky k práci školního klubu vyřizuje ředitelka školy.
  3. S tímto vnitřním řádem ŠK jsou rodiče i žáci seznámeni na začátku docházky do ŠK a rodiče svým podpisem souhlasí s jeho dodržováním.
  4. Žák zdraví všechny dospělé osoby v budově hlasitě a zřetelně "dobrý den", dospělým vyká. 6. Žák má právo obrátit se na pracovníka školy s problémem který jej trápí, na konzultace ohledně učiva. Své mínění a názory vyjadřuje vždy slušným způsobem.
  5. Žáci respektují pokyny všech vyučujících a ostatních zaměstnanců školy. Ke všem dospělým osobám se chovají s respektem a úctou.

 3. Provoz a vnitřní režim školního klubu

  1. Přihlašování, odhlašování žáka
   1. Žáka do ŠK přihlašuje zákonný zástupce předáním řádně vyplněné přihlášky - přihlášky eviduje vedoucí zájmového útvaru, který zároveň rozhoduje o přijetí žáka k činnosti v zájmovém útvaru.
   2. Odhlášení žáka z docházky do činností v ŠK oznámí rodiče písemnou formou vedoucímu zájmového útvaru.
   3. O vyloučení z docházky do ŠK rozhodne ředitelka školy na základě návrhu vedoucího zájmového útvaru ŠK a po projednání v pedagogické radě. Rozhodnutí o vyloučení ze ŠK sdělí ředitelka školy rodičům žáka písemně s patřičným zdůvodněním.

  2. Provoz školního klubu
   1. Školní klub funguje formou zájmových útvarů, v rámci odpolední činnosti po vyučování, a to v období říjen – květen školního roku.
   2. Veškeré činnosti v jednotlivých zájmových útvarech probíhají podle rozvrhu činností a režimu, který schvaluje ředitelka školy.
   3. Školní klub je provozován, po skončení výuky, v určeném dni v týdnu, zpravidla v pravidelném jednohodinovém úseku.
   4. K činnosti ŠD je možné po dohodě s vedením školy využívat TV, školní hřiště i odborné učebny.

  3. Docházka do školního klubu (ŠK)
   1. Žáci vstupují do provozu ŠK v daném období, v určený den v týdnu.
   2. Nepřítomnost žáka v ŠK je omluvena nepřítomností žáka ve škole (postup dle školního řádu), pokud je žák vyzvednut rodiči z vyučování, ohlásí vedoucímu zájmového útvaru tuto skutečnost třídní (předávající) učitel. Omluva je písemná nebo telefonická.
   3. Uvolnění z týdenní činnosti ŠK je možné jen na základě písemného sdělení zákonného zástupce.
   4. Do provozu ŠK jsou žáci přihlášeni k činnosti ve ŠK předáváni vedoucímu zájmového útvaru školní přímo vyučujícím po ukončení řádné výuky či jiné činnosti organizované školou.
   5. S ohledem na dojíždění žáků je možné odchody ze ŠK upravit. Realizovat dřívější samostatné odchody žáků lze ale pouze na základě písemného vyjádření rodičů.

  4. Pravidla chování žáků při činnostech ŠK
   1. Žáci se řídí pokyny vedoucího zájmového útvaru, pravidly vnitřního řádu ŠK a školního řádu.
   2. Bez vědomí vedoucího zájmového útvaru žák neopouští oddělení ŠK.
   3. K hrám, hračkám, knihám, pomůckám atd. se žáci chovají ohleduplně a šetrně.
   4. Do hodnocení a klasifikace chování žáka se započítávají i projevy chování v činnostech ŠK - platí i zde ustanovení vyhlášky o základní škole.
   5. Pokud žák soustavně narušuje činnosti ŠK, opakovaně porušuje vnitřní řád ŠK a školní řád, může být na základě rozhodnutí ředitelky školy z docházky do ŠK vyloučen.

 4. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
  1. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech zajišťuje vedoucí metodicky správným a plánovitým výběrem činností v jednotlivých zaměstnáních.
  2. Veškeré zjištěné nedostatky vedoucí okamžitě nahlásí vedení školy.
  3. Při úrazu žáka zváží vedoucí situaci - ošetří sám, zavolá rodiče, event. lékařskou pomoc.
  4. Žák je povinen okamžitě hlásit vedoucímu každé zranění při činnostech.
  5. Během provozu ŠK nevstupují z hygienických a bezpečnostních důvodů zákonní zástupci či jimi pověřené osoby do výchovných prostor školy a oddělení ŠK. Individuální pohovory mohou probíhat na základě osobní domluvy nebo v rámci třídních schůzek a konzultací. Pedagogičtí zaměstnanci i žáci se dále řídí ve svém chování, povinnostech a právech ustanoveními školního řádu.

 5.  Podmínky zacházení s majetkem školského zařízení ze strany dětí, žáků s ohledem na jejich možnosti a schopnosti.
  1. Žák je povinen udržovat v pořádku a nepoškozené všechny věci, které patří k zařízení školy a třídy a dále ty, které mu byly svěřeny do osobního užívání.
  2. Každé poškození nebo závady v učebně, kde probíhá činnost klubu, hlásí žák vedoucímu.
  3. Svévolné poškození vybavení prostor, pomůcek, zařízení učeben (vyhodnocené dle individuálních možností a schopností žáka), kde probíhá činnost klubu, uhradí ZZ po dohodě s vedením školy.
  4. Žáci nemanipulují s audiovizuálními pomůckami a žaluziemi v učebně.
  5. Poškození nebo ztráta osobních věci se ihned hlásí paní vedoucímu.
  6. Žák je povinen udržovat pořádek v prostorách sociálního zařízení a nepoškozovat jejich vybavení.
  7. Žáci nesmí bez souhlasu zaměstnanců školy vstupovat do prostor pro ně neurčených (do šatny učitelů, sborovny a ředitelny, kabinetů)

 6. Dokumentace

Dokumentace vedená v oddělení školního klubu
Přihláška do zájmového útvaru pro žáky, kteří jsou přihlášeni k pravidelné docházce.
Přehled zájmové činnosti a pracovní program – Záznam o práci v zájmovém útvaru
Seznam žáků a docházka - Záznam o práci v zájmovém útvaru