Poradenské služby

Program školních poradenských služeb

1.1. Obecné zásady

 1. Ředitel základní, střední a vyšší odborné školy zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole školním poradenským pracovištěm, ve kterém působí zpravidla pracovník pro styk se ŠPZ, výchovný poradce a školní metodik prevence, kteří spolupracují zejména s třídními učiteli, učiteli výchov, případně s dalšími pedagogickými pracovníky školy.
 2. Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu a vzdělávacím potřebám žáků školy zaměřené zejména na
 3. Škola zpracovává a uskutečňuje program poradenských služeb ve škole, který zahrnuje popis a vymezení rozsahu činností pedagogických pracovníků uvedených v odstavci 1, preventivní program školy včetně strategie předcházení školní neúspěšnosti, šikaně a dalším projevům rizikového chování.
 4. Pedagogičtí pracovníci uvedení v odstavci 1 se podílejí na zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, poskytují součinnost školským poradenským zařízením a spolupracují s orgány veřejné moci za účelem ochrany práv žáků.
 5. Škola spolupracuje se školským poradenským zařízením také v oblasti dalších služeb zajišťovaných pro žáky podle standardních činností uvedených v přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce a služeb zajišťovaných školou.

1.2. Poradenské služby na ZŠ zajišťují:

 1. pracovník pro styk se ŠPZ
 2. výchovný poradce
 3. školní metodik prevence
 4. třídní učitelé
 5. učitelé

1.3 Úkoly a cíle školského poradenského pracoviště

 1. poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
 2. sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření,
 3. prevenci školní neúspěšnosti,
 4. kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,
 5. podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami,
 6. podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných,
 7. průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení,
 8. včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
 9. předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace,
 10. průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou,
 11. metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy,
 12. spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci,
 13. spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními.

 

1.4 Personální obsazení školského poradenského pracoviště

 

I. Standardní činnosti pracovníka pro styk se ŠPZ

I.I. Poradenské činnosti zejména pro žáky a pedagogické pracovníky 1. stupně:

 1. Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní
 2. Zprostředkování vstupní a průběžné diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve školských poradenských zařízeních.
 3. Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 4. Příprava podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků.

 

 I.II. Metodické a informační činnosti zejména pro žáky a pedagogické pracovníky 1. stupně:

 1. Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy:

a) s přípravou a vyhodnocováním IVP

b) s naplňováním podpůrných opatření ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

 1. Zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence pedagogickým pracovníkům školy.
 2. Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách integrace, individuálních vzdělávacích plánů.
 3. Předávání odborných informací z oblasti péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy.
 4. Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízení v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům.
 5. Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

II. Standardní činnosti výchovného poradce

II.I. Poradenské činnosti zejména pro žáky a pedagogické pracovníky 2. stupně:

1. Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků, tj. zejména:

 1. koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství - kariérovým vzděláváním a diagnosticko-poradenskými činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka,
 2. základní skupinová šetření k volbě povolání, administrace, zpracování a interpretace zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy preferencí v oblasti volby povolání žáků,
 3. individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti ve spolupráci s třídním učitelem,
 4. poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků ve spolupráci s třídním učitelem,
 5. spolupráce se školskými poradenskými zařízeními a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy,
 6. zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích krajských poboček Úřadu práce České republiky a poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek,
 7. poskytování služeb kariérového poradenství žákům cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám.

2. Poskytování služeb kariérového poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona.

 

II.II. Metodické a informační činnosti zejména pro žáky a pedagogické pracovníky 2. stupně:

 1. Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy:

a) v otázkách kariérového rozhodování žáků,

 1. Zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence pedagogickým pracovníkům školy.
 2. Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků,
 3. Předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy.
 4. Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízení v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům.
 5. Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.
 6. Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření.

III. Standardní činnosti školního metodika prevence

III.I. Metodické a koordinační činnosti

 1. Koordinace tvorby, kontrola, evaluace a participace při realizaci preventivního programu školy.
 2. Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, rasismu a xenofobie, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších projevů rizikového chování.
 3. Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování. Vyhledávání a nastavení vhodné podpory směřující k odstranění rizikového chování.
 4. Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování.
 5. Individuální a skupinová práce se žáky a studenty s obtížemi v adaptaci, se sociálně-vztahovými problémy, s rizikovým chováním a problémy, které negativně ovlivňují jejich vzdělávání.
 6. Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců; prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasizmu, xenofobie a dalších jevů, které souvisejí s přijímáním odlišnosti.
 7. Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence rizikového chování, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími odbornými pracovišti, zařízeními a institucemi, které působí v oblasti prevence rizikového chování.
 8. Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu rizikového chování.
 9. Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence rizikového chování v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.
 10. Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.

III.II. Informační činnosti

 1. Zajišťování a předávání odborných informací o problematice rizikového chování, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy.
 2. Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností.
 3. Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence rizikového chování, zejména orgánů státní správy a samosprávy, středisek výchovné péče, poskytovatelů sociálních služeb, zdravotnických zařízení, Policie České republiky, orgánů sociálně-právní ochrany dětí, nestátních organizací působící v oblasti prevence, center krizové intervence a dalších zařízení, institucí a jednotlivých odborníků.
 4. Předávání informací a zpráv o realizovaných preventivních programech zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům školy a školskému poradenskému zařízení.
 5. Vedení dokumentace, evidence a administrativa související se standardními činnostmi v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a předávání informací o realizovaných preventivních programech školy pro potřeby zpracování analýz, statistik a krajských plánů prevence.

III.III. Poradenské činnosti

 1. Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy rizikového chování; poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště ve spolupráci s třídními učiteli.
 2. Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj rizikového chování ve škole.
 3. Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními.

IV. Třídní učitel

 1. motivuje vytvoření vnitřních pravidel třídy, která jsou v souladu se školním řádem, a dbá na jejich spravedlivé dodržování (vytváření otevřené bezpečné atmosféry a pozitivního sociálního klimatu ve třídě); podporuje rozvoj pozitivních sociálních interakcí mezi žáky třídy
 2. zprostředkovává komunikaci s ostatními členy pedagogického sboru a je garantem spolupráce školy s rodiči žáků třídy
 3. získává a udržuje si přehled o osobnostních zvláštnostech žáků třídy a o jejich rodinném zázemí
 4. spolupracuje s výchovným poradcem při poskytování poradenských služeb týkajících se rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze žáků třídy
 5. spolupracuje se školním metodikem prevence na včasném vyhledávání varovných signálů, podílí se na realizaci minimálního preventivního programu, diagnostikuje vztahy ve třídě
 6. ve spolupráci se  školním poradenským pracovníkem vytváří individuální vzdělávací plán a při jeho tvorbě koordinuje i vyučující dalších předmětů

V. Učitel

 1. dbá na dodržování školního řádu a vnitřních pravidel
 2. úzce spolupracuje s třídním učitelem při řešení výchovných a vzdělávacích problémů
 3. informuje třídního učitele o žácích, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost
 4. vyhledává žáky nadané a v rámci svého předmětu je podporuje v jejich zájmech, připravuje je na soutěže
 5. podílí se pod vedením školního poradenského pracovníka a třídního učitele na vytvoření, případné aktualizaci a realizaci individuálního vzdělávacího plánu

VI. Standardní činnost školního sociálního pedagoga

 1. Realizace vzdělávacích a osvětových programů a projektů zaměřených na žáky, učitele, rodinu a komunitu.
 2. Realizace výchovných a preventivních aktivit směřujících ke zvyšování sociálních dovedností žáků, k utváření jejich zdravého životního stylu, předcházení sociálnímu vyloučení.
 3. Poskytování podpory v obtížných situacích žákům a jejich rodinám, podpora žáků národnostních menšin, intervence při ohrožení dítěte a dospívajícího rizikovým chováním aj.
 4. Řešení konfliktů mezi aktéry na půdě školy a školských zařízení. Sociální a pedagogické poradenství jedinci, rodině a komunitě.
 5. Programy, projekty a činnosti směřující k přestavbě maladaptivních návyků, kognitivních vzorců a strategií chování dětí a dospívajících.
 6. Analýza a diagnostika prostředí a klimatu školy a školní třídy. Vyhledávání dětí z prostředí sociálně ohrožujícího a znevýhodňujícího.
 7. Spolupráce s obcemi, sociální pracovnicí OSPOD, PCŘ, probační a mediační službou.