Odloučené pracoviště stacionář

Detašované pracoviště: 
Denní stacionář pro děti s kombinovanými vadami a autismem, Růžová 1 a 3, Mikulov

Speciální pedagogové v Denním stacionáři vzdělávají žáky formou individuální výuky. Každý žák je vzděláván 1 vyučovací hodinu denně (45 minut), má vytvořený Individuální vzdělávací plán, který plně respektuje jeho potřeby a individuální odlišnosti. IVP vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro Základní školu speciální (určené pro žáky se středně těžkou a těžkou mentální retardací, se souběžným postižením více vadami a autismem). V rámci IVP je přizpůsoben a upraven vzdělávací obsah tak, aby bylo dosahováno souladu mezi vzdělávacími požadavky a skutečnými možnostmi žáka. IVP je pravidelně konzultován s příslušnými Speciálně pedagogickými centry, se zákonnými zástupci žáka, ředitelkou školy a třídním učitelem. Žáci jsou hodnoceni slovně. 

Předměty:
Rozumová výchova
Žáci se vhodnou formou učí komunikovat a seznamují se svým okolím. Jsou využívány formy augmentativní a alternativní komunikace, které vedou k osvojení dovedností dorozumívání se s okolím.
V rozumové výchově využíváme: předměty denní potřeby, fotografie, obrázky, piktogramy. Učíme se poznávat geometrické tvary, základní barvy. Třídíme, přiřazujeme, dáváme dohromady půlené obrázky, čteme globální metodou (pomocí obrázků s textem), atd.

Smyslová výchova
Žáci rozvíjí své psychické funkce prostřednictvím smyslového vnímání, kdy jednotlivé smysly jsou podmínkou pro správné vnímání, koncentraci pozornosti, prostorovou, směrovou a časovou orientaci a základem pro vytváření představ a pojmů.
Žáci si systematicky osvojují a opakovaně procvičují zrakové, sluchové, čichové a chuťové vnímání, hmat, vizuomotoriku a prostorovou orientaci za pomocí názorných pomůcek a v konkrétních situacích.

Pracovní výchova
Rozvíjí motorické schopnosti, manuální dovednosti, pracovní návyky, základní hygienické návyky a činnosti v oblasti sebeobsluhy. Systematicky vede žáky k získávání základních pracovních dovedností a návyků. Žáci získávají základní pracovní návyky, které budou důležité pro jejich praktický život.
Nacvičujeme samostatné sebeobslužné činnosti, jako jsou: převlékání, stravování, udržování hygieny, apod. Individuálně a pod vedením pedagoga nacvičujeme jednoduché domácí práce – učíme se zalévat květiny, zametat, umývat, utírat.

Výtvarná výchova
Výtvarná výchova se odvíjí podle ročního období, Vánočních, Velikonočních svátků, Dni matek, apod.. Obsahem je práce s prstovými, vodovými, temperovými barvami, štětcem, pastelkami, tužkou, lepidlem, papírem, přírodním materiálem, látkou, vatou, plastelínou, těstem,…

Tělesná výchova
Tělesná výchova umožňuje žákům využívat vlastní pohybové schopnosti, respektuje individuální zvláštnosti, zdravotní stav i jejich pohybové možnosti.
Individuálně probíhá rehabilitační cvičení, masáže, využíváme cvičení na rehabilitačním míči, s tyčí, s overbalem, s látkovým padákem, překračujeme lavičku, lezeme na žebřiny.

Hudební výchova
Tento předmět vytváří u žáků kladný vztah k hudbě, podporuje schopnost hudbu emocionálně prožít, rozvíjí sluchové vnímání, motoriku žáků a přispívá k rozvoji řečových schopností. Rytmická cvičení pozitivně ovlivňují rozvoj řeči i neverbální komunikaci.


Více informací o Denním stacionáři pro děti s kombinovanými vadami a autismem, o náplni dalších činností dětí během dne a o provozu stacionáře získáte na adrese: www.biliculum.cz .